http://taybadkhabar.ir/wp-content/uploads/2016/11/heder.jpg

خروش مردم تشیع و تسنن تایباد در پاسخ به اغتشاشگران

مردم شیع و سنی تایباد امروز پونزدهم دی ماه بعد از اقامه نمازجمعه این هفته تایباد در حمایت از نظام و رهبری و در پاسخ به آشوبگران برخی از شهر ها به خیابان آمدند.

 

فرستادن دیدگاه


*